موعظه در قرائت رسولی ​​برای چهارمین یکشنبه از دوره بزرگ روزه (قدیس جان کلیماکوس)

موعظه در قرائت رسولی برای سومین یکشنبه از دوره بزرگ روزه (تکریم صلیب مقدس)

 موعظه در قرائت رسولی برای دومین یکشنبه از دوره بزرگ روزه   24/03/2019

 موعظه بر قرائت رسولی در اولین یکشنبه دوره بزرگ روزه (یکشنبۀ ارتدوکسی)


موعظه در قرائت رسولی برای یکشنبه بخشش (یکشنبه حذف لبنیات)

موعظه در قرائت رسولی برای یکشنبه قضاوت نهایی (یکشنبه حذف خوراک گوشت)
 

موعظه در قرائت رسولی برای یکشنبه پسر ولخرج ( پسر گمشده)

موعظه در قرائت رسولی برای یکشنبه باجگیر و فریسی
موعظه در قرائت رسولی برای روز جشن قدیس هارالامبوس
موعظه بر قرائت رسولی ​​برای شانزدهمین یکشنبه از لوقا
موعظه بر قرائت رسولی برای روز جشن قدیس یوحنای زرین دهان
موعظه بر قرائت رسولی ​​برای دوازدهمین یکشنبه لوقا 20/01/2019
موعظه بر قرائت رسولی برای یکشنبۀ بعد از تئوفانی
موعظه بر قرائت رسولی در تئوفانی مقدس 6/1/2019
موعظه در قرائت رسولی برای یکشنبه بعد از میلاد مسیح
موعظه برای قرائت رسولی ​​در یکشنبه قبل از کریسمس 23/12/2018
موعظۀ قرائت رسولی برای یازدهمین یکشنبه از لوقا 16/12/2018
موعظه بر قرائت رسولی ـ قدیس آنا
موعظه بر قرائت رسولی - چهاردهمین یکشنبۀ لوقا 2/12/2018
قرائت رسولی در 25 نوامبر 2018 - قدیس کاترین از اسکندریه

موعظه در قرائت رسولی برای نهمین یکشنبه از لوقا

 موعظه بر قرائت رسولی در هشتمین یکشنبه از لوقا

موعظه بر قرائت رسولی در پنجمین یکشنبه از لوقا

موعظه بر قرائت رسولی در هفتمین یکشنبۀ لوقا
موعظه در قرائت رسولی برای ششمین یکشنبه از لوقا 
موعظه قرائت رسولی در چهارمین یکشنبه از لوقا
 موعظه برای قرائت رسولی در سومین یکشنبه از لوقا
موعظه در دومین یکشنبه از لوقا
موعظه در اولین یکشنبه از لوق
موعظه یکشنبه بعد از تجلیل صلیب

موعظه یکشنبه قبل از تجلیل صلیب

موعظه در چهاردهمین یکشنبه از متی

موعظه در سیزدهمین یکشنبه از متی 

موعظه در دوازدهمین یکشنبه از متی

موعظه یازدهمین یکشنبه از متی

موعظه دهمین یکشنبه از متی

موعظه نهمین یکشنبه از متی

موعظه در هشتمین یکشنبه از متی

موعظه در ششمین یکشنبه از متی

موعظه در پنجمین یکشنبه از متی

 موعظه در روز یکشنبۀ پنطیکاست

 موعظه در یکشنبه تمام قدیسین

موعظه در یکشنبۀ پدران مقدسِ اولین شورای کلیسایی جهانی

موعظه در یکشنبۀ زن سامری

موعظه در تولد قدیس یحیی تعمید دهنده

 موعظه در دومین یکشنبه از متی

موعظه در سومین یکشنبه از متی

27-05-2018   صفحه ايجاد شد :

22-08-2018   صفحه به روز شد :