راهنمای روزه داریی ش ج پ چ س د
5 4 3 2 1
26 Dec 25Dec 24 Dec 23 Dec 22 Dec
12 11 10 9 8 7 6
2 Jan 1 Jan 31 Dec 30 Dec 29 Dec 28 Dec 27 Dec
 
19 18 17 16 15 14 13
9 Jan 8 Jan 7 Jan 6 Jan 5 Jan 4 Jan 3 Jan
26 25 24 23 22 21 20
16 Jan 15 Jan 14 Jan 13 Jan 12 Jan 11 Jan 10 Jan
 
      30 29 28 27
20 Jan 19 Jan 18 Jan 17 Jan
 


برای توضیحات بیشتر اینجا را کلیک کنید