Ορθόδοξη Ομάδα Δογματικής Έρευνας

Επιστροφή στην Κεντρική σελίδα

 

ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΤΟΥ ΖΗΛΩΤΙΚΟΥ
ΠΑΛΑΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΙΣΜΟΥ
 

Αρχιμανδρίτου Βασιλείου Παπαδάκη

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΡΩΜΑΙΑΣ (*)

ΡΕΘΥΜΝΟΝ 2008

Περιεχόμενα

 

Εισαγωγή

Κρίσεις επισκόπων για το βιβλίο

 

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ:  ΑΝΑΙΡΕΣΙΣ ΤΩΝ ΖΗΛΩΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

 
Κεφάλαιο Α΄Η διόρθωσις του Ιουλιανού ημερολογίου το 1924

α΄. Ιουλιανό και Γρηγοριανό ημερολόγιο

β΄. Το ζήτημα της διορθώσεως του ημερολογίου στην Ορθόδοξο Εκκλησία

γ΄. Μειονεκτήματα της ημερολογιακής μεταρρυθμίσεως

δ΄. Το σχίσμα των Παλαιοημερολογιτών (Γ.Ο.Χ.)

 

Κεφάλαιο Β΄ Η διακοπή της εκκλησιαστικής κοινωνίας κατά τους αγίους Πατέρας

α΄. Υποχρεωτική διακοπή της εκκλησιαστικής κοινωνίας έπειτα από συνοδική κρίσι

β΄. Υποχρεωτική διακοπή της εκκλησιαστικής κοινωνίας προ συνοδικής κρίσεως

γ΄. Αντικανονική διακοπή της εκκλησιαστικής κοινωνίας προ συνοδικής κρίσεως

δ΄. Επιτρεπτή διακοπή της εκκλησιαστικής κοινωνίας προ συνοδικής κρίσεως

ε΄. Τα εκκλησιαστικά σχίσματα του η΄ και θ΄ αιώνος

στ΄. Η Πρωτοδευτέρα (ΑΒ΄) Σύνοδος του αγίου Φωτίου (861)

ζ΄. Περιπτώσεις ασκήσεως εκκλησιαστικής Οικονομίας σε επισκόπους που εκήρυτταν αίρεσι

 
 
Κεφάλαιο Γ΄- Αντικανονική η απόσχισις των Γ.Ο.Χ. από την Εκκλησία της Ελλάδος το 1924

α΄. Το επιχείρημα ότι η Εκκλησία της Ελλάδος κατέστη σχισματική

β΄. Οι σχετικές απόψεις του ηγέτου των Γ.Ο.Χ. πρώην Φλωρίνης Χρυσοστόμου

γ΄. Αδικαιολόγητη η επίκλησις του ιε΄ κανόνος της ΑΒ΄ Συνόδου από τους Γ.Ο.Χ.

δ΄. Το επιχείρημα ότι επιτρέπεται η διακοπή της εκκλησιαστικής κοινωνίας ακόμη και για μη δογματικούς λόγους, δηλαδή για αθέτηση των εκκλησιαστικών παραδόσεων και κανονικών διατάξεων

ε΄. Δεν δημιουργούν λόγο διακοπής της εκκλησιαστικής κοινωνίας οι αθετήσεις των εκκλησιαστικών παραδόσεων και κανονικών διατάξεων, που δεν πλήττουν ευθέως την Ορθόδοξο πίστη

στ΄. Το επιχείρημα περί της μη ταυτόχρονης τηρήσεως των εορτών και των νηστειών

ζ΄. Διαφοροποίησις των Ορθοδόξων Εκκλησιών ως προς την τήρησι των εορτών

η΄. Διαφοροποίησις των Ορθοδόξων Εκκλησιών ως προς την τήρησι των νηστειών

θ΄. Η αλλαγή του ημερολογίου ως δογματικό ζήτημα

ι΄. Το επιχείρημα περί των Ορθοδόξων Συνόδων του ιστ΄ αιώνος

ια΄. Η σπουδαιότης του ζητήματος του κοινού εορτασμού του Πάσχα από όλους τους Χριστιανούς

ιβ΄. Οι πλαστοί αναθεματισμοί των Συνόδων του ιστ΄ αιώνος

ιγ΄. Χρησιμοποίησις των πλαστών αναθεματισμών από τους Γ.Ο.Χ.

ιδ΄. Προσπάθεια των Γ.Ο.Χ. να δικαιολογήσουν την από μέρους τους χρησιμοποίησι των πλαστών αναθεματισμών

ιε΄. Τα σχετικά με την χρησιμοποίησι των πλαστών αναθεματισμών επιχειρήματα των νεωτέρων Γ.Ο.Χ.

ιστ΄. Το επιχείρημα περί των σχισμάτων του οσίου Θεοδώρου του Στουδίτου

ιζ΄. Τα σχίσματα του οσίου Θεοδώρου του Στουδίτου

ιη΄. Η καταδίκη των σχισμάτων του οσίου Θεοδώρου του Στουδίτου

 

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ:   ΤΑ ΕΝΔΟΠΑΛΑΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΙΚΑ ΣΧΙΣΜΑΤΑ
Κεφάλαιο Α΄ - Τα εσωτερικά σχίσματα των Γ.Ο.Χ.

α΄. Τα αίτια των σχισμάτων των Γ.Ο.Χ.

β΄. Η πολεμική μεταξύ των παρατάξεων των Γ.Ο.Χ.

γ΄. Το σχίσμα μεταξύ Φλωρινιακών και Ματθαιικών

δ΄. Οι απόψεις του πρώην Φλωρίνης Χρυσοστόμου

ε΄. Η ορθότης των απόψεων του πρώην Φλωρίνης Χρυσοστόμου

στ΄. Ανορθόδοξες οι απόψεις των Ματθαιικών

ζ΄. Η Εγκύκλιος του πρώην Φλωρίνης Χρυσοστόμου (1950)

η΄. Οι χειροτονίες των Φλωρινιακών Γ.Ο.Χ.

θ΄. Οι χειροτονίες των Ματθαιικών Γ.Ο.Χ.

ι΄. Αναληθείς οι ιστορικές μαρτυρίες περί χειροτονίας επισκόπου υφ᾿ ενός επισκόπου

ια΄. Η χειροθεσία των Ματθαιικών από την Σύνοδο των Ρώσων της Διασποράς

ιβ΄. Ακύρωσις της πράξεως της χειροθεσίας των Ματθαιικών

ιγ΄. Το σχίσμα των επισκόπων Καλλίστου και Αντωνίου (1979)

ιδ΄. Το σχίσμα του Αυξεντίου (1985)

ιε΄. Το σχίσμα του Κυπριανού (1984)

ιστ΄. Η Σύνοδος των Ενισταμένων

ιζ΄. Ο Οικουμενισμός των Γ.Ο.Χ.

 ιη΄. Οι κακόδοξες εκκλησιολογικές απόψεις των Ενισταμένων

ιθ΄. Η περίπτωσις των εικονομάχων επισκόπων

κ΄. Η περίπτωσις του αγίου Μελετίου Αντιοχείας

κα΄. Οι κακόδοξες, εκκλησιολογικές απόψεις του π. Νικολάου Δημαρά

κβ΄. Το σχίσμα των επισκόπων Καλλινίκου και Ευθυμίου (1995)

κγ΄. Το σχίσμα του Μαξίμου (1995)

κδ΄. Το σχίσμα του Γρηγορίου (1995)

κε΄. Το σχίσμα του Νήφωνος (1998)

 

ΜΕΡΟΣ TΡIΤΟ: ΑΝΑΙΡΕΣΙΣ ΤΩΝ ΖΗΛΩΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΟΥ OIKOYMENIΣMΟΥ

Κεφάλαιο Α΄ - Ο σύγχρονος Οικουμενισμός

α΄. Εμφάνισις της Οικουμενικής Κινήσεως (Οικουμενισμός)

β΄ . Ο προτεσταντικός Οικουμενισμός – Θεωρία των κλάδων

γ΄. Αρχή της περιεκτικότητος – Τετράπλευρο του Λάμπεθ

δ΄. Ο παπικός Οικουμενισμός

ε΄. Ο δογματικός συγκρητισμός του παπικού Οικουμενισμού

στ΄. Ορθόδοξος εκκλησιολογία

ζ΄. Ορθόδοξος διδασκαλία για την ένωσι Ορθοδόξων - ετεροδόξων

 

Κεφάλαιο B΄ -  Αβάσιμες οι κατηγορίες των Γ.Ο.Χ. ότι οι Ορθόδοξες Εκκλησίες έχουν αποδεχθή τις θεωρίες του αιρετικού Οικουμενισμού της Δύσεως

α΄. Επίδρασις του συγχρόνου Οικουμενισμού στους Ορθοδόξους θεολόγους

β΄. Αποκλίσεις των Ορθοδόξων θεολόγων από την Ορθόδοξο εκκλησιολογία στά πλαίσια τής Οικουμενικής Κινήσεως

γ΄. Οι Ορθόδοξες Εκκλησίες δεν έχουν απαρνηθή την αυστηρή, Ορθόδοξο εκκλησιολογία

δ΄. Το επιχείρημα των Γ.Ο.Χ. περί της Εγκυκλίου του 1920

ε΄. Ο ηγέτης των Γ.Ο.Χ. πρώην Φλωρίνης Χρυσόστομος δεν στηλίτευσε ποτέ την Εγκύκλιο του 1920

στ΄. Το επιχείρημα των Γ.Ο.Χ. περί της συμφωνίας του Μπάλαμαντ (1993)

ζ΄. Το επιχείρημα των Γ.Ο.Χ. περί της ενώσεως με τους Μονοφυσίτας

η΄. Το επιχείρημα των Γ.Ο.Χ. περί της άρσεως των αναθεμάτων κατά των Παπικών (1965)

θ΄. Το ζήτημα των Θεολογικών Διαλόγων μέ τους ετεροδόξους

ι΄. Αναθεώρησις της στάσεως των Ορθοδόξων Εκκλησιών έναντι της Οικουμενικής Κινήσεως

ια΄. Το επιχείρημα περί των ποικίλων συμπροσευχών και της εκκλησιαστικής κοινωνίας με τους ετεροδόξους

ιβ΄. Τα επιχειρήματα περί του αναβαπτισμού τών ετεροδόξων και της ορθής τελέσεως του βαπτίσματος

 

Κεφάλαιο Γ΄ - Οι σύγχρονες, ενωτικές πρωτοβουλίες και οι μεμονωμένες, οικουμενιστικές διακηρύξεις ορισμένων Ορθοδόξων δεν αποτελούν, κατά τους αγίους Πατέρας, λόγο διακοπής εκκλησιαστικής κοινωνίας μαζί τους

α΄. Το επιχείρημα των Γ.Ο.Χ. περί διακοπής της εκκλησιαστικής κοινωνίας με τις (δήθεν) αιρετικές, Τοπικές Ορθόδοξες Εκκλησίες

β΄. Αλλοίωσις του εκκλησιαστικού φρονήματος ορισμένων Ορθοδόξων κληρικών και περιπτώσεις εκκλησιαστικής κοινωνίας Ορθοδόξων – Λατίνων μετά το σχίσμα του 1054

γ΄. Οι ενωτικές προσπάθειες με τους Λατίνους μετά το σχίσμα του 1054

δ΄. Το επιχείρημα των Γ.Ο.Χ. για την διακοπή της εκκλησιαστικής κοινωνίας των Αγιορειτών Οσιομαρτύρων με τους Λατινόφρονας λόγω τής ενώσεως της Λυών το 1274

ε΄. Ο λατινόφρων επίσκοπος Κοτρώνης Νικόλαος

στ΄. Λοιποί Λατινόφρονες προ της ενώσεως Ορθοδόξων - Λατίνων στην Λυών το 1274

ζ΄. Ο Ιωσήφ Βρυέννιος και η ένωσις Ορθοδόξων - Λατίνων

η΄. Το επιχείρημα των Γ.Ο.Χ. για την διακοπή τής εκκλησιαστικής κοινωνίας του αγίου Μάρκου του Ευγενικού με τους Λατινόφρονας λόγω τής ενώσεως της Φλωρεντίας το 1439

θ΄. Η ενωτική Σύνοδος της Ιταλίας προετοιμάσθηκε υπό απαράδεκτες προϋποθέσεις γιά τους Ορθοδόξους

ι΄. Η στάσις του αγίου Μάρκου του Ευγενικού και του ιερού Γενναδίου Σχολαρίου

ια΄. Αλλοίωσις του εκκλησιαστικού φρονήματος ορισμένων Ορθοδόξων κληρικών και περιπτώσεις εκκλησιαστικής κοινωνίας Ορθοδόξων – ετεροδόξων κατά τήν περίοδο της Τουρκοκρατίας - Ενετοκρατίας

ιβ΄. Η αντίδρασις των αγίων Πατέρων στίς ανωτέρω απαράδεκτες ενέργειες

ιγ΄. Περιπτώσεις εκκλησιαστικής κοινωνίας Ορθοδόξων - ετεροδόξων κατά τον ιθ΄ αιώνα

ιδ΄. Το επιχείρημα των Γ.Ο.Χ. για τους Αγίους που αγωνίσθηκαν κατά των αιρετικών προ τής συνοδικής κρίσεώς τους

ιε΄. Η Οικονομία των αγίων Πατέρων έναντι τών Λατίνων

ιστ΄. Η Οικονομία των αγίων Πατέρων έναντι τών Μονοθελητών

ιζ΄. Η πρώτη απάντησις του π. Νικολάου Δημαρά στην Ιερά Μονή Οσίου Γρηγορίου

ιη΄. Η δεύτερη απάντησις του π. Νικολάου Δημαρά στην Ιερά Μονή Οσίου Γρηγορίου

ιθ΄. Η τρίτη απάντησις του π. Νικολάου Δημαρά στην Ιερά Μονή Οσίου Γρηγορίου

κ΄. Η περίπτωσις του αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου

κα΄. Η περίπτωσις του αγίου Κυρίλλου Αλεξανδρείας

Βιβλιογραφία

 

 

(*) Η ιερά μονή αγίας Αναστασίας της Ρωμαίας είναι ένα σημαντικό κέντρο ορθόδοξης πνευματικότητας για το Ρέθυμνο. Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της μονής, όπου μπορείτε να δείτε και τα λοιπά βιβλία του π. Βασιλείου: http://www.agiaanastasia.gr/.

Ευχαριστούμε το συγγραφέα για την άδειά του να δημοσιεύσουμε το περιεχόμενο του μόχθου του. Ο Θεός να τον ευλογεί και να φωτίζει τους ορθόδοξους αδελφούς μας (παλαιού και νέου ημερολογίου) προς το θέλημά Του. 

ΟΟΔΕ


Δημιουργία αρχείου: 12-8-2012.

Τελευταία ενημέρωση: 3-9-2014.

Πάνω